METRO w M�odej Lidze 1-10-2010
W sobot� 2 pa�dziernika rozpoczynaj� si� rozgrywki M�odej Ligi. B�d� to pierwsze w Polsce rozgrywki m�odzie�owe w siatk�wki, organizowane przy dru�ynach ekstraklasy. Na mocy wsp�pracy METRA z AZS Cz�stochowa dru�yn� Plus Ligi w tych rozgrywkach reprezentuj� zawodnicy naszego Klubu. Czytaj dalej.

METRO gra�o w Kra�niku 29-09-2010
Juniorzy METRA w dniach 24-26.09.2010 brali udzia� w I Og�lnopolski Turniej Pi�ki Siatkowej Junior�w im. Arkadiusza Go�asia rozgrywanym w Kra�niku. Turniej by� dla wyst�puj�cych w nim zespo��w jednym z etap�w przygotowa� do rozpoczynaj�cego si� nied�ugo sezonu ligi junior�w. Czytaj dalej.

Absolwenci METRA w I lidze 28-09-2010
W ostatni weekend ruszy�a I liga m�czyzn. W sezonie 2010/2011 na zapleczu PlusLigi zagra ponownie kilku absolwent�w Klubu Sportowego METRO. Ju� pierwsza kolejka pokaza�a, �e na zapleczu najwy�szej klasy rozgrywkowej zapowiada si� ciekawa walka o awans do elity. Czytaj dalej.

Kadeci i juniorzy METRA rozpocz�li sezon 27-09-2010
Dru�yny METRA rozpocz�y rywalizacj� w najstarszych kategoriach wiekowych. W sezonie 2010/ 2011 nasz Klub reprezentuj� po dwa zespo�y graj�ce w I lidze kadet�w i junior�w. Kadeci rozpocz�li od zwyci�stwa z Netem Ostro��ka, natomiast juniorzy rozpocz�li od pora�ki z MKS MDK. Czytaj dalej.

Juniorzy METRA na czwartym miejscu 13-09-2010
W dniach 11-12 wrze�nia juniorzy METRA brali udzia� w „III Mi�dzynarodowym Warszawskim Turnieju Siatk�wki - Memoriale Tragicznie Zmar�ych Zawodnik�w MOS Wola - Dawida Ma�kowskiego, Arkadiusza Go�asia i �ukasza Ja�ozy”. Czytaj dalej.

"14" Castellaniego na Mistrzostwa �wiata! 7-09-2010
Daniel Castellani trener Reprezentacji Polski po rozegraniu trzech spotka� kontrolnych z Brazyli�, podj�� decyzj� dotycz�c� nazwisk 14 zawodnik�w, kt�rzy pojad� do W�och na Mistrzostwa �wiata. W sk�adzie znalaz�o si� dw�ch absolwent�w METRA: Zbigniew Bartman i Piotr Nowakowski. Czytaj dalej.

Juniorzy wygrywaj� w Rawie 7-09-2010
Dru�yna METRA wygra�a turniej junior�w w Rawie Mazowieckiej, kt�ry zosta� rozegrany w dniach 4-5 wrze�nia. Nasi juniorzy pokonali wszystkich swoich rywali 2:0, nie trac�c w ca�ym turnieju seta. W finale METRO zwyci�y�o r�wie�nik�w z Bielska Bia�ej. Czytaj dalej.

Wspomnienia z wakacji 5-09-2010
W�a�nie rozpocz�� si� kolejny siatkarski sezon 2010/ 2011. Ju� we wrze�niu kadeci i juniorzy METRA rozpoczn� rywalizacj� na Mazowszu, b�dziemy mogli przekona� si� jakie efekty przynios�a praca wykonana podczas oboz�w w Zakopanem i Olsztynie. Czytaj dalej.

Archiwum: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
design Piotr Pietrzak