Jan Kr�l w reprezentacji Polski kadet�w. 10-04-2007
Jan Kr�l zawodnik KS Metro obecnie trenuj�cy w SMS Spa�a b�dzie reprezentowa� barwy Polski na turnieju o Mistrzostwo Europy, kt�ry odb�dzie si� w Austrii w dniach 11-16.04.2007. Czytaj dalej.

Nowa era w klubie METRO 10-04-2007
Po 12 latach prezesowania, trener Dariusz Kopaniak, za�o�yciel Klubu Sportowego METRO Warszawa zrezygnowa� z zajmowanej funkcji i przekaza� stery swojemu nast�pcy. Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 26 marca 2007 roku Wojciech Szczucki zosta� wybrany na stanowisko Prezesa Zarz�du Klubu Sportowego METRO Warszawa. Czytaj dalej.

Weso�ych �wi�t Wielkanocnych 3-04-2007
Czytaj dalej.

Bez sukces�w w Mi�dzyrzeczu 28-03-2007
W Mi�dzyrzeczu startowa�y trzy roczniki mini-siatkarzy. I tak: Rocznik 94 trener Daniel Ko�odziejczyk - startowa�o 16 zespo��w, I zesp� Metra w sk�adzie: Kucharczyk K.,Odziemkowski A.,Bogusz A., Kubicki A.,�acisz. zaj�� 7 miejsce natomiast II zesp� Metra w sk�adzie; Minkiewicz M.,Pawlik B.,Paluch W.,St�pie� M.,Zar�ba K., zaj�� miejsce 14 Czytaj dalej.

Wygrana w ostatnim meczu 25-03-2007
W ostatnim meczu turnieju �wier�fina�owego Mistrzostw Polski Metro wygra�o z UKS Mi�dzyrzeck� Tr�jk� 2:0. By�o to do�� �atwe zwyci�stwo, gdy� przeciwnicy po przegraniu dw�ch pierwszych spotka� wygl�dali na ca�kowicie za�amanych.
W przekroju turnieju cieszy zdecydowana poprawa w obronie i w przyj�ciu zagrywki. Czytaj dalej.

Najm�odsi siatkarze graj� w Mi�dzyrzeczu 25-03-2007
W Mi�dzyrzeczu w turnieju mini-siatk�wki startuj� zespo�y Metra z rocznik�w 95 i 94. W niedziel� dru�yna rocznika 94 walczy� b�dzie o miejsca 1-8, natomiast dru�yna z rocznika 95 o miejsca 4-8.

M�odzicy awansowali do p�fina��w Mistrzostw Polski 25-03-2007
W Olsztynie odbywa si� turniej �wier�fina�owy Mistrzostw Polski m�odzik�w.
W pierwszym meczu spotka�y si� zespo�y Metra Warszawa i Oczko Bia�ystok. Po bardzo dobrej grze pewne zwyci�stwo odnie�li zawodnicy z Warszawy. W drugim meczu spotkali si� z zespo�em AZS UWM II Olsztyn. Mecz by� bardzo zaci�ty i emocjonuj�cy. W pierwszym secie metrowcy wypracowali sobie przewag� kilku punkt�w i pewnie wygrali seta do 23. Czytaj dalej.

Wyr�nienia indywidualne na MP kadet�w 18-03-2007
Maciej Olenderek (rocznik 1992 - na zdj�ciu w bia�ym stroju z numerem 2)zosta� uznany najlepszym broni�cym zawodnikiem turnieju Mistrzostw Polski Kadet�w!!! Maciek wygra� rywalizacj� mi�dzy innymi z Paw�em Zatorskim (Skra Be�chat�w ,reprezentacja Polski kadet�w). Mamy nadziej�, �e w przysz�o�ci i nasz zawodnik p�jdzie t� drog�. Gratulacje !!! Maciek otrzyma� r�wnie� nagrod� dla najm�odszego zawodnka turnieju.

Czytaj dalej.

Archiwum: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
design Piotr Pietrzak