M�odzicy i mini-siatkarze jad� na ob�z zimowy do ��cka 19-01-2012
Zawodnicy z rocznik�w 1998, 1999, 2000 i 2001 ju� w niedziel� wyje�d�aj� na ob�z zimowy do ��cka. Przez tydzie� m�odzi siatkarze b�d� si� integrowa�, odpoczywa� i przede wszytskim doskonali� swoje umiej�tno�ci siatkarskie. Czytaj dalej.

Turnieju o Mistrzostwo Mazowsza Junior�w 16-01-2012
W dniach 18-22 stycznia rozegrany zostanie Turniej Fina�owy Junior�w o Mistrzostwo Mazowsza. O prymat na Mazowszu walczy� b�dzie pi�� zespo��w: MKS MDK Warszawa, UMKS MOS Wola Warszawa, ASPS Pekpol Ostro��ka, RCS Radom i KS METRO. W turnieju dru�yny zagraj� z zawodnikami SMS Spa�a. Czytaj dalej.

Nowy Partner Klubu 12-01-2012
Zarz�d KS Metro z satysfakcj� informuje o nawi�zaniu wsp�pracy z Centrum Medycznym Achilles, kierowanym przez doktora Adriana Rymarczyka - specjalist� ortopedii sportowej.Na mocy porozumienia Centrum otrzyma�o tytu� "Partnera – Oficjalnego Opiekuna Medycznego Klubu” Czytaj dalej.

METRO na Facebook 11-01-2012
Informujemy, �e dla Waszej wygody upro�cili�my facebookowe namiary na nasz profil. Od dzi� jeste�my dost�pni pod linkiem:

http://www.facebook.com/ksmetro


Zapraszamy do odwiedzin Czytaj dalej.

To ju� dwa lata bez Krzysztofa Kowalczyka 10-01-2012
- Mo�na z nami wygra�, ale nie mo�na nas pokona� - to by�o motto zespo�u AZS-u Politechnika Warszawska w czasach, gdy sto�ecznych „in�ynier�w" prowadzi� Krzysztof Kowalczyk. Dzisiaj mijaj� dwa lata, jak "trener przyjaciel" przegra� ostatni mecz... z chorob�. Czytaj dalej.

Turniej junior�w w Pile 10-01-2012
W dniach 28-30 grudnia w Pile odby� si� Turniej Nadziei Olimpijskich. O Puchar Adama Szejnfelda walczy�y zespo�y z Pi�y, Bydgoszczy, Warszawy, Olsztyna i Turku. Na podium uplasowa�y si� kolejno: SMS Pi�a, Chemik Bydgoszcz i METRO Warszawa. Czytaj dalej.

Minisiatkarze wygrali turniej w Wo�ominie 31-12-2011
Bardzo pracowicie przerw� �wi�teczn� sp�dzili m�odzi siatkarze z rocznika 1999. 27 grudnia trenowali w hali przy Hirszfelda, a ju� nast�pnego dnia wystartowali w Memoriale im. Jerzego Cudnego w Wo�ominie w kategorii czw�rek siatkarskich. Czytaj dalej.

Weso�ych �wi�t 24-12-2011
Z okazji nadchodz�cych �wi�t wszystkim naszym Kibicom, Przyjacio�om i Sympatykom �yczymy, aby Bo�e Narodzenie by�o czasem wyj�tkowym, wype�nionym rado�ci� i u�miechem, aby przynios�o chwil� spokoju i wytchnienia od codzienno�ci. Czytaj dalej.

Archiwum: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
design Piotr Pietrzak