Rozdano medale MP junior�w za sezon 2006/2007
W pierwszej kolejno�ci sk�adamy gratulacje wszystkim medalistom i uczestnikom tegorocznych fina��w mistrzostw Polski junior�w. Z�oto dla AZS Olsztyn, srebro dla Jadaru Radom i br�z dla MOS Wola Warszawa. Za rok kolejne fina�y i kolejne medale.

Poniewa� tekst ten ukazuje si� na oficjalnej stronie klubowej METRA oczywiste jest, �e w podtek�cie mo�na doszukiwa� si� nutki �alu. Ta nutka oczywi�cie jest, ale nie ma ani troch� zazdro�ci. Juniorzy METRA przegrali awans do rozgrywek centralnych w tzw. turnieju dodatkowym na Mazowszu. Przegrali w walce sportowej z Jadarem Radom i MOS Wola. O przegranej opr�cz sportowej klasy przeciwnik�w, po cz�ci zadecydowa�y w�asne b��dy sportowe i brak odporno�ci psychicznej w decyduj�cym meczu, ale tak�e plaga kontuzji i choroby. Dwa lata temu mieli�my z�oto MP kadet�w, rok temu br�z junior�w, a w tym sezonie mieli�my apetyty nawet na juniorskie z�oto. Nie uda�o si�. Jeszcze raz gratulujemy medalistom, ale chcemy przy okazji koniecznie wspomnie� o kilku sprawach.

Po pierwsze absurdem jest przepis PZPS (funkcjonuj�cy od lat) o wy�anianiu 32 zespo��w do rozgrywek centralnych na podstawie podzia�u geograficznego na wojew�dztwa (po dwa zespo�y z ka�dego wojew�dztwa). Poziom siatkarski poszczeg�lnych wojew�dztw JEST RӯNY. W tym sezonie jeszcze dwa mazowieckie zespo�y ( METRO i MKS MDK Warszawa) mog�y walczy� w miniony weekend o medale. To nie jest gdybanie, to jest po prostu ocena siatkarskiego poziomu ca�ego wojew�dztwa. Tak jest w zasadzie co sezon w r�nych kategoriach wiekowych w�r�d ch�opc�w. Mazowieckie i �l�skie to bardzo mocne siatkarsko regiony i dwa najlepsze zespo�y z tych wojew�dztw z regu�y graj� w fina�ach MP. W ubieg�ym roku z�oto i srebro m�odzik�w wygra�y zespo�y Mazowsza (METRO i Stolarka Wo�omin).Trzeci zesp� z Mazowsza MOS Wola zosta� w domu, a m�g� spokojnie (bior�c pod uwag� siatkarsk� warto�� tej dru�yny) w fina�ach na Helu walczy� o medal (niestety niesportowy przepis o podziale terytorialnym jako podstawie kwalifikacji, pozbawi� ich tej szansy).

Po drugie rozgrywki m�odzie�owe, a istnienie SMS-u. Umieszczenie zawodnika w Spale gwarantuje udzia� zespo�u w fina�owym mini turnieju o mistrzostwo wojew�dztwa. Rozgrywki wojew�dzkie w okresie pa�dziernik - stycze� nie maj� �adnego znaczenia. Zespo�y, kt�re maj� zawodnik�w w Spale graj� nie o punkty tylko o... no w�a�ciwie nie wiadomo o co? Ich przeciwnicy natomiast (bez uczni�w SMS) musz� zaciekle walczy� o ka�dy punkcik. W zako�czonym w�a�nie sezonie ofiar� przepisu o turnieju dodatkowym pad� g��wnie MKS MDK. Przegrali jedno spotkanie w sezonie 2:3 i sen o medalach mistrzostw Polski zosta� pogrzebany, ale czy na pewno tylko w sportowej walce?

Po trzecie nie ma z kim na te tematy rozmawia� w Polskim Zwi�zku Pi�ki Siatkowej. Dzia�acze podmieniaj� g�owy na fotografiach, opluwaj� si� w mediach, zawieszaj� i zamieniaj� funkcjami, licz� wp�ywy z reklam Ligi �wiatowej, dyskutuj� na kt�rej p�kuli powinien by� dzisiaj trener Lozano itd, itp. A m�odzie�owe sprawy? Oni wiedz�, �e nawet jak nic nie b�d� robi� to trenerzy m�odzie�owi b�d� szkoli�, b�d� szuka� siatkarskich talent�w. A nam trenerom m�odzie�y jest oboj�tne kto jest prezesem, sekretarzem lub cz�onkiem Zarz�du PZPS. Martwi nas to, �e sprawy m�odzie�owe s� pozostawione samopas. Martwi to, �e wyborcze i okazjonalne deklaracje i obietnice nie s� dotrzymywane. I oto mamy najwi�ksze pretensje!

PS. O tych wszystkich sprawach od kilku lat m�wimy g�o�no, a od momentu wyboru Mirka Przedpe�skiego na prezesa PZPS jeszcze g�o�niej (bo naiwnie wydawa�o nam si�, �e co� si� uda zmieni�).

informacja z dnia : 17-03-2007
wr do strony gwnej

design Piotr Pietrzak