Nowa era w klubie METRO
Po 12 latach prezesowania, trener Dariusz Kopaniak, za�o�yciel Klubu Sportowego METRO Warszawa zrezygnowa� z zajmowanej funkcji i przekaza� stery swojemu nast�pcy. Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 26 marca 2007 roku Wojciech Szczucki zosta� wybrany na stanowisko Prezesa Zarz�du Klubu Sportowego METRO Warszawa.

Wojciech Szczucki, pracuj�cy od 1996 roku jako trener w KS METRO, rozpoczyna zatem nowy etap w historii klubu.

Chc�c od razu rozwia� wszystkie w�tpliwo�ci i us�ysze� odpowiedzi na niekt�re pytania, poprosili�my za�o�yciela KS METRO Dariusza Kopaniaka o wypowied�:

Dlaczego?
DK: Decyzja o rezygnacji jest dla mnie na pewno du�ym osobistym prze�yciem. M�g�bym uderzy� w tony wzruszenia i sentymentu, ale nie uwa�am, �eby ten temat by� bardzo interesuj�cy. Wol� skupi� si� na stronie merytoryczno-organizacyjnej spraw zwi�zanych z funkcjonowaniem Klubu METRO. M�wi�c kr�tko: Uwa�am, �e da�em temu Klubowi i wszystkim osobom zwi�zanym z siatk�wk�, kt�re zetkn�y si� z METREM, wszystko co umia�em i mog�em, a teraz nadszed� moment, �eby ten poci�g poci�gn�� kto� inny.

Dlaczego kto� inny?
DK: Bo stary prezes, czyli ja, nie ma ju� si�y. Potrzebny jest nowy impuls, nowe rozwi�zania, nowy ogie� i serce. Ja od pewnego czasu czu�em, �e zje�d�am na boczny tor. Zaczyna�y w METRZE szwankowa� r�ne drobiazgi. Wiele spraw, za kt�re odpowiada�em przez 12 lat, dzia�y si� ostatnio, z mojej po cz�ci winy, automatycznie, jakby z rozp�du i niestety nie zawsze tak jak powinny. METRO zdoby�o w swojej kr�tkiej 12-letniej historii osiem medali mistrzostw Polski, a to zobowi�zuje do utrzymania jako�ci i wysokiego poziomu szkolenia. Trzeba tego wszystkiego pilnowa� dzie� za dniem. To nie jest �atwa sprawa. Gdy doszed�em do wniosku, �e b�d� bardziej swoj� osob� szkodzi� ni� pomaga�, zrezygnowa�em.

Jaka b�dzie przysz�o�� Klubu METRO?
DK: Dobra. Wojtek Szczucki obejmuje funkcj� Prezesa nie dlatego, �e musi. On bardzo chce kontynuowa� rozpocz�te dzie�o (przecie� sam jest od 1996 roku wsp�autorem najwi�kszych naszych sukces�w sportowych). Ma wiele plan�w szkoleniowych i organizacyjnych, jest pe�en optymizmu i pomimo �wiadomo�ci, �e zadanie jest bardzo trudne, podj�� si� tego wyzwania. Pocz�tki s� zawsze trudne, ale jestem pewien, �e zapa� i serce do tej roboty przynios� w najbli�szej przysz�o�ci wiele nowych sukces�w.

Nie �al?
DK: Teraz nie, mo�e za jaki� czas nutka �alu si� pojawi, ale jestem na to przygotowany. Teraz ciesz� si�, �e oddaj� METRO w godne r�ce i nie chodzi tutaj tylko o Wojtka Szczuckiego. Ostatnio spotka�em si� ze wszystkimi trenerami i podzi�kowa�em im za dotychczasow� wsp�prac�. Wojtek Szczucki nie jest sam. W Klubie pracuje sze�ciu trener�w i ka�dy ma ju� spore do�wiadczenie oraz sportowe ambicje. Do tego dochodzi zapa� stu kilkudziesi�ciu m�odych zawodnik�w i zaanga�owani rodzice. B�dzie dobrze. A je�li tak ma by� to nie jest mi �al, tylko trzymam kciuki za dalsze sukcesy METRA.

Kiedy wilka zacznie ci�gn�� do lasu?
DK: Nie wiem, to si� oka�e. W tej chwili b�d� chcia� po prostu odpocz��. Je�li znajd� okazj� to b�d� mo�e chcia� powalczy� o kilka spraw dla ca�ej m�odzie�owej siatk�wki. Nie mog� bowiem zdzier�y� postawy dzia�aczy PZPS w stosunku do �rodowiska m�odzie�owego. Przepisy i regulaminy (sprzeczne ze sob� lub ich brak) dotycz�ce m�odzie�owej siatk�wki to temat rzeka. Temat, b�d�cy przyczyn� ba�aganu i niepotrzebnych spi�� w �rodowisku m�odzie�owym. Niewiele dobrego w tych sprawach uda�o si� zrobi� za czas�w Janusza Biesiady. Wyb�r Mirka Przedpe�skiego zapali� zielone �wiat�o, ale za chwil� ono zgas�o i dzia�ania pozorne trwaj� ju� ponad dwa lata. Zniesienie tzw. kooptacji w m�odzikach i kadetach oraz powr�t do Olimpiady M�odzie�y rozgrywanej reprezentacjami wojew�dztw to zaledwie cz�stka zrealizowanych reform, o kt�re walczy�em jako delegat na ostatnim Zje�dzie PZPS. Reszta wniosk�w, plan�w i gotowych opracowa� le�y nietkni�ta. Centralna rejestracja zawodnik�w, strona internetowa PZPS o siatk�wce m�odzie�owej, relacje pomi�dzy klubami i SMS-ami, zmiany barw klubowych, wprowadzenie rankingu siatkarskiego klub�w i wojew�dztw, zmiana systemu rozgrywek centralnych (odej�cie od podzia�u geograficznego na wojew�dztwa, a zast�pienie go podzia�em proporcjonalnym do poziomu siatkarskiego w poszczeg�lnych regionach) itd., itd. Wracaj�c do pytania o �al, to musz� powiedzie�, �e te kwestie bardzo mnie martwi�. Bo niby PZPS powinien szanowa� i dba� o swoje �r�de�ka (czytaj m�odzie�owe kluby sportowe), a po prostu tego nie robi. Szkoda! No c� jak wida� wilk tak daleko od lasu jeszcze nie odszed�.

Dzi�kujemy za rozmow�.
DK: Ko�cz�c rozmow� i moje prezesowanie w Klubie METRO pragn� tak�e podzi�kowa� wszystkim, z kt�rymi przysz�o mi pod szyldem METRA spotyka� si� w m�odzie�owej siatk�wce. Dzi�kuj� trenerom, rodzicom i zawodnikom oraz oczywi�cie wsp�pracuj�cym ze mn� w minionych latach dzia�aczom i sponsorom. Pozdrawiam i mam nadziej� do zobaczenia nie raz z okazji siatkarskich wydarze�. Przy okazji WESO�YCH �WI�T!

informacja z dnia : 10-04-2007
wr do strony gwnej

design Piotr Pietrzak