Minisiatkarze grali na Woli i w Mi�dzyborowie
W dniach 6-7 grudnia dru�yny METRA bra�y udzia� w turniejach minisiatk�wki. W Miko�ajkowym Turnieju z cyklu WOLA CUP startowali ch�opcy z rocznika 1996. Za to w Mi�dzyborowie grali najm�odsi siatkarze z rocznika 1998, dla kt�rych by� to pierwszy turniej w kr�tkiej siatkarskiej karierze.

W warszawskim turnieju organizowanym przez UMKS MOS WOLA, w sobot� wystartowa�a jedna dru�yna METRA , graj�ca w sk�adzie: Stelmaszczyk I., Trybulec M., Pietras A., Lema�ski B. oraz Lipi�ski B., Michalik A. Styl gry zaprezentowany przez ca�� dru�yn� mo�na podzieli� na dwa etapy. W pierwszej cz�ci dnia zawodnicy zagrali bardzo s�abo, odnosz�c jedynie jedno zwyci�stwo. Poza pojedynczymi akcjami, przez wi�kszo�� czasu gry nie mogli doj�� do porozumienia.
Popo�udniowe rozmowy pomi�dzy cz�onkami dru�yny da�y wyra�ny efekt, w postaci dw�ch zwyci�stw z silnymi zespo�ami z �uromina i Wo�omina. Zdawa� si� mog�o, �e zawodnicy wyja�nili sobie wszystkie niejasno�ci. Niestety w niedziel� obraz gry przypomina� pierwsze spotkania turnieju.
Drugiego dnia wystartowa�a r�wnie� druga dru�yna METRA w sk�adzie: Doma�ski F., Puzyna P., Rogala B., Kuhnke M. W zast�pstwie za ekip� z Zielonej, zesp� walczy� w grupie 3-dru�ynowej z niemieckim TSC Berlin i Plasem Warszawa, doznaj�c jednak pora�ek.

Turniej wygra� MUKS 15 Bia�ystok, przed AZS Olsztyn i UKS Oczko Bia�ystok. METRO I i METRO II zaj�o kolejno 10. i 15. miejsce.

Trener Tuz wyr�ni� Igora Stelmaszczyka i Filipa Doma�skiego, jako najlepszych zawodnik�w obu ekip, podkre�laj�c jednak, �e w turnieju niestety nie wyst�pi�a dru�yna tylko grupa indywidualist�w. Cieszy� mog� pojedyncze zagrania, ale do wygrywania wa�nych spotka� potrzebna jest komunikacja i wsp�praca ca�ego zespo�u.Znacznie lepiej spisali si� m�odsi koledzy. Ju� w drugim starcie w zawodach rocznika 1998 METRO I w sk�adzie Rudkowski Marcin i Janaszek Bartek, wygra�o ca�y turniej. Niewiele gorsz� postaw� zaprezentowali ich koledzy z METRA II (Leszczy�ski Grzesiek, Zieli�ski Kuba) zajmuj�c trzecie miejsce. Obie ekipy otrzyma�y puchary, medale i dyplomy. To bardzo dobry prognostyk w perspektywie kolejnych zawod�w. Gratulujemy pierwszego sukcesu zawodnikom i trenerowi �ukaszowi Z�otkowskiemu.
informacja z dnia : 7-12-2008
wr do strony gwnej

design Piotr Pietrzak