M�odzicy grali w Ostr�dzie
W sobot� 23 maja m�odzicy trenera Adama Bigosa z rocznika 1995 wyst�pili w turnieju organizowanym przez Salezja�sk� Organizacj� Sportow� SALOS w Ostr�dzie. By� to ostatni sprawdzian dru�yny przed Turniejem o Puchar Przechodni KS METRO, kt�ry odb�dzie si� 5-7 czerwca 2009.

W Ostr�dzie rywalizowa�o pi�� zespo��w, grano systemem "ka�dy z ka�dym". M�odzicy zaprezentowali si� bardzo dobrze wygrywaj�c wszystkie mecze.
METRO - Ostro�eka 2:0 (25:19, 25:14)
METRO - SALOS Ostr�da 2:0 (25:21, 26:24)
METRO - E�k 2:0 (25:16, 25:14)
METRO - Tempo Olsztyn 2:0 (25:17, 28:26)

Trener Bigos chwali� swoich zawodnik�w za bardzo dobra gr�, podkre�laj�c szczeg�lnie wygrane sety na przewagi w meczach z Ostr�d� i z Olsztynem.

METRO wyst�pi�o w nast�puj�cym sk�adzie:
Kami�ski Jan, Stelmaszczyk Igor, G�bicki Jakub, Wielicki Adrian, Wo�niak Grzegorz, Stanis�awczyk Mateusz, Dryl Jakub, Cis Jakub, Grod� Konrad, Rybicki Artur.

Wsr�d wyr�nionych zawodnik�w turnieju znalaz� sie Stelmaszczyk Igor.

informacja z dnia : 24-05-2009
wr do strony gwnej

design Piotr Pietrzak