Polacy wywalczyli awans do MEJ
Reprezentacja Polski junior�w wywalczy�a awans do mistrzostw Europy junior�w. Kadra prowadzona przez trenera Grzegorza Rysia w ostatnim dniu turnieju kwalifikacyjnego pokona�a 3:0 Czarnog�r�. W zwyci�skiej dru�ynie ca�y turniej rozegra� libero METRA Maciej Olenderek.


Reprezentacja Polski junior�w

Ju� po zako�czeniu sobotnich zmaga� na turnieju kwalifikacyjnym do mistrzostw Europy sta�o si� jasne, �e szanse na awans Polacy zachowaj� tylko i wy��cznie wtedy, gdy W�osi w niedzielnym meczu strac� przynajmniej dwa sety. Norwegowie sprawili polskim juniorom bardzo mi�� niespodziank�. Ku zaskoczeniu chyba wszystkich zgromadzonych w hali w Tivacie wygrali potrzebne Polakom dwa sety z Itali�, daj�c naszym juniorom szans� na awans.


Maciej Olenderek


Norwegowie od samego pocz�tku turnieju pokazywali, �e s� zespo�em walecznym. W meczu z Hiszpani� urwali seta i byli o krok od wyrwania drugiego. Spodziewali�my si� wi�c, �e mog� powalczy� z W�ochami. Podzi�kowali�my im za to po meczu – podkre�li� kapitan reprezentacji Polski Tomasz Kowalski.Znaj�c rozstrzygni�cia poprzednich spotka� Polacy wiedzieli, �e musz� w trzech setach pokona� Czarnog�r�, by zapewni� sobie awans. Bez wi�kszych problem�w uda�o im si� osi�gn�� ten cel. – Nie mo�na powiedzie�, �e mecz by� �atwy, prosty i przyjemny. Przeciwnicy na pewno stawili jaki� op�r. Zrealizowali�my jednak za�o�enia przedmeczowe. Wydaje mi si�, �e to by�o kluczem do sukcesu. Podeszli�my do tego meczu bardzo podbudowani wygraniem przez Norweg�w dw�ch set�w z W�ochami. Wiedzieli�my, �e drugiej takiej szansy w �yciu nie dostaniemy. Przyjechali�my tutaj, by j� wykorzysta� i awansowa�. Uda�o nam si�, jeste�my bardzo szcz�liwi – zaznaczy� Wojciech Ferens.Poza pora�k� „na w�asne �yczenie” z W�ochami bia�o-czerwoni” rozegrali bardzo dobry turniej. Najistotniejsze jest to, �e zadanie zosta�o wykonane i Polacy pojad� na Mistrzostwa Europy na Bia�oru�. – Cel zosta� osi�gni�ty i to jest dla nas najwa�niejsze. Zaj�cie pierwszego miejsca daje nam po prostu wakacje. Mo�emy sobie odpocz��, doj�� do siebie. Jaka� regeneracja pewnie si� przyda. W tym turnieju zanotowali�my cztery zwyci�stwa i jedn� pora�k�. My�l�, �e jest to bardzo pozytywny bilans. Niekt�re mecze by�y bardzo ci�kie, inne �atwe. Wa�ne, �e te proste mecze wygrali�my szybko i bez straty niepotrzebnych si�. W trudniejszych spotkaniach dali�my z siebie wszystko, walczyli�my, pokazali�my charakter. Dobrze, �e skorzystali�my z szansy, kt�r� dostali�my od Norweg�w. Chwa�a im za to, �e wygrali dwa sety. Na pocz�tku meczu z Czarnog�r� by�o troszeczk� nerwowo. Przez ca�e spotkanie by�o wida� po wszystkich nerwowo��, nie podeszli�my do tego meczu ca�kowicie na luzie. Wa�ne, �e skoncentrowani i zdeterminowani wytrzymali�my do ko�ca tego meczu i wygrali�my go do�� g�adko 3:0 – podsumowa� Patryk Szczurek.Najbardziej rozczarowana po tym turnieju mo�e by� ekipa Italii, kt�ra awans z pierwszego miejsca mia�a ju� w kieszeni. W najg�upszy z mo�liwych sposob�w b�dzie musia�a walczy� w kolejnym turnieju o awans. – Wy�o�yli�my W�ochom na tacy pierwsze miejsce. Mieli tylko wygra� w czterech setach, teoretycznie prosty mecz z Norwegi�. Nie wytrzymali jednak presji, kt�ra na nich ci��y�a. Pokazali, �e s� s�abi, �e te� puszczaj�, a ko�c�wki nie s� ich atutem. Potrafi� gra� bardzo nerwowo, wstrzymywali r�k� w ataku. Ogl�dali�my trzeci, w sumie najwa�niejszy, set tego pojedynku. Gdyby dostali drug� tak� szans� na pewno by j� wykorzystali. Cieszymy si� wi�c z tego co mamy – podkre�li� Szczurek, a Ferens doda�: - Mo�e kibice odbior� to jako pewnego rodzaju pych�, ale mecz jaki W�osi rozegrali z Norwegami mo�e by� dowodem na to, �e nasza przegrana by�a pewnego rodzaju wpadk�. Tak naprawd� W�osi dostali od nas prezent. Tylko dzi�ki temu mieli szans� w tym turnieju zwyci�y�, kt�rej zreszt� nie wykorzystali.Polscy juniorzy wraz ze sztabem szkoleniowym jednog�o�nie postanowili zadedykowa� ten sukces pami�ci ofiar, tragedii w Smole�sku. – Zwyci�stwo w tym turnieju chcieliby�my zadedykowa� ofiarom wczorajszej katastrofy i ich rodzinom. Bardzo pomog�a nam modlitwa przedmeczowa, kt�r� odm�wili�my wsp�lnie. Ka�dy z nas mia� w pami�ci intencj� ofiar – stwierdzi� Wojtek – Powiedzieli�my sobie przed meczem, �e jeste�my Polakami i musimy pokaza�, �e jeste�my dumni i waleczni – zako�czy� Patryk.

�r�d�o: Reprezentacja.net
autor: Renata Respondek
foto: Reprezentacja.netPolska - Izrael 3:0


Polska - Norwegia 3:0


Polska - Norwegia 3:0Polska - W�ochy 1:3


Polska - W�ochy 1:3


Polska - W�ochy 1:3Polska - Hiszpania 3:2
informacja z dnia : 11-04-2010
wr do strony gwnej

design Piotr Pietrzak