Kadeci awansowali do 1/4 Mistrzostw Polski
W dniu 23-24.03.2012 w turnieju 1/8 MP kadet�w nasza dru�yna rywalizowa�a z LKS „Cisy” Na��cz�w, oraz AKS „Resovia” II Rzesz�w, z uczestnictwa zrezygnowa�a dru�yna BAS III Bia�ystok. Zawody go�cinnie odbywa�y si� w Sali Gimnazjum nr 95 na ulicy Lokajskiego 3.

W pierwszym dniu odby� si� mecz pomi�dzy LKS „Cisy” Na��cz�w, a AKS „Resovia” II Rzesz�w, w kt�rym lepsi si� okazali zawodnicy z Rzeszowa wygrywaj�c 3:0. W sobot� do zawod�w przest�pili nasi kadeci w meczu z LKS „Cisy” Na��cz�w zdobyli trzy sety, nie oddaj�c przeciwnikowi ani jednego, aczkolwiek dwa ostatnie zosta�y wygrane po ci�kiej walce do 23. Decyduj�cy punkt na miar� awansu do �wier� fina��w w ekwilibrystyczny spos�b broni�c pi�ki zdoby� Artur Pietras.

W sobotnie popo�udnie zosta� rozegrany ostatni mecz decyduj�cy o zaj�ciu pierwszego miejsca z ekip� AKS „Resovia” II Rzesz�w. Mecz od samego pocz�tku nie uk�ada� si� po my�li zawodnik�w i szkoleniowc�w, gdy� du�a ilo�� b��d�w w�asnych powodowa�a bardzo nier�wn� gr� naszej dru�yny i pora�k� w pierwszym secie do 20. Kolejna ods�ona to uspokojenie gry i wygrana do 21 i kiedy wydawa�o si�, �e wszystko wr�ci�o na swoje tory kolejne niewymuszone b��dy i nerwowe ko�c�wki spowodowa�y o przegraniu dw�ch ostatnich set�w do 23 i ostatecznie zaj�ciu 2 miejsca.

Turniej wygra�a dru�yna AKS „Resovia” II Rzesz�w, kt�rej trzon stanowili zawodnicy kategorii m�odzik�w, a nam na os�od� awans z drugiego miejsca i wyjazd na ¼ do K�dzierzyna, gdzie walczy� b�dziemy o p�fina�y z gospodarzami, SPS L�bork i „Olimpi�” Sul�cin.W turnieju zagrali: A. Pietras, F. Doma�ski, M. Trybulec, B. Lipi�ski, I. Stelmaszczyk, D. K�dzierski, J. Kami�ski, P. Halaba, B. Lema�ski, M. Miernowski, E. Pietrak, K. Grod�, R. Wo�niak

informacja z dnia : 27-03-2012
wr do strony gwnej

design Piotr Pietrzak